ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า

การศึกษาฤทธิ์ของฟักทอง (Cucurbita moschata Duch.) ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูแรทที่มีภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งป้อนฟักทองอบ (มีเบต้าแคโรทีน 0.163 มคก./ก.) ขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว หรือเบต้าแคโรทีน ขนาด 0.1, 1, และ 10 มก./กก. ให้แก่หนูแรท วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยการทดสอบพฤติกรรมบังคับว่ายน้ำ (forced swimming test) ซึ่งเป็นโมเดลที่วัดอารมณ์ซึมเศร้าในหนู พบว่าทั้งฟักทองอบและเบต้าแคโรทีนมีผลลดระยะเวลาการลอยตัวอยู่นิ่ง (immobility time) ได้ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ฟักทองยังเพิ่มระดับของ serotonin และ norepinephrine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมอง รวมถึงเพิ่มระดับของ brain-derived neurotrophic factor, phosphorylated extracellular signal-regulated kinase และ estrogen receptor-beta ซึ่งลดลงจากภาวะซึมเศร้าให้กลับสู่ค่าปกติ นอกจากนี้ทั้งฟักทองและเบต้าแคโรทีน ยังช่วยลดสารก่อการอักเสบ tumor necrosis factor-alpha และ interleukin-6 ในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฟักทองและเบต้าแคโรทีนสารสำคัญในฟักทองในการรักษาภาวะซึมเศร้า

Life Sci 2016;147:39-45