ผลลดความดันโลหิตของกระเจี๊ยบแดง

ในการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 1999 - 2014 โดยรวบรวมการศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม จำนวน 5 เรื่อง พบว่าในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง 390 คน [ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 120-180 มม.ปรอท และ ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) อยู่ระหว่าง 100-150 มม. ปรอท] แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับชาชงดอกกระเจี๊ยบแดง จำนวน 225 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก จำนวน 165 คน ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับชาชงดอกกระเจี๊ยบแดง จะมีความดันโลหิตเฉลี่ยขณะที่หัวใจบีบตัวและหัวใจคลายตัวลดลง (7.58 และ 3.53 มม.ปรอท ตามลำดับ) จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้สรุปได้ว่า ชาชงดอกกระเจี๊ยบแดงสามารถลดระดับความดันโลหิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Journal of Hypertension 2015;33(6):1119-27.