ไซรัปจากน้ำมะนาวควายช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรน

การศึกษาแบบ Double blind randomized placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยไมเกรน จำนวน 90 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้รับประทานไซรัปจากน้ำมะนาวควาย (Citrus medica L.) 15 มล. กลุ่มที่สองได้รับยาหลอกไซรัป และกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยารักษาไมเกรนโพรพราโนลอล (propranolol) ขนาด 20 มก. โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วทำการประเมินความถี่ ระยะเวลา และระดับความปวดในผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับไซรัปจากน้ำมะนาวควายสามารถลดระดับความปวดและระยะเวลาของอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ดีกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก และให้ผลเทียบเท่ากับการรับประทานยาโพรพราโนลอล อย่างไรก็ตามไซรัปจากน้ำมะนาวควายไม่มีผลลดความถี่ของอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอก และไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทาน การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าไซรัปจากน้ำมะนาวควายประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดศรีษะไมเกรนได้

J Ethnopharmacol 2016;179:170-6