ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าและบรรเทาอาการปวดของเทียนข้าวเปลือก (Anethum graveolens L.)

การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าจากผลของเทียนข้าวเปลือก ซึ่งประกอบด้วยสาร polyphenols, flavonoids และ tannins ในหนูแรท โดยป้อนสารสกัดขนาด 250 มก./กก.นน.ตัว เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ยาต้านอาการซึมเศร้า sertraline แล้วทดสอบด้วยวิธี Forced swimming test พบว่าสารสกัดเทียนข้าวเปลือกมีผลลดอาการซึมเศร้า โดยลดพฤติกรรมลอยตัวนิ่ง (immobility time) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าลงได้ ในการทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการปวด โดยป้อนสารกัดขนาด 2, 250 และ 1000 มก./กก.นน.ตัว แล้วทดสอบด้วย Plantar test เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ยาแก้ปวด tramadol พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด โดยมีผลเพิ่มระยะเวลาที่หนูทนความร้อนได้โดยไม่ดึงเท้าหนี (latency time) ซึ่งให้ผลดีที่สุดที่ขนาด 1000 มก./กก.นน.ตัว และไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

Am J Ther 2016:1–5