ฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบของโกฐก้านพร้าว

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ (hydroalcoholic extract) จากรากของโกฐก้านพร้าว (Picrorhiza kurroa rhizome extract; PKRE) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสาร formaldehyde และ adjuvant induced arthritis (AIA) โดยให้หนูกิน PKRE ในขนาด 50 , 100 และ 200 มก. จากการทดลองพบว่า PKRE สามารถลดการแสดงออกของสารก่อการอักเสบ เช่น interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor receptor-1 (TNF-R1) และ vascular endothelial growth factor ในข้อต่อชนิดซินโนเวียล (Synovial) ได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และยังลดตัวบ่งชี้การเกิดออกซิเดชันและการอักเสบ เช่น malonaldehyde, nitric oxide, tumor necrosis factor alpha รวมทั้งเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น glutathione, superoxide dismutase และ catalase นอกจากนี้ PKRE ยังลดการแสดงออกของ matrix metalloproteinases-3 และ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากรากของโกฐก้านพร้าวมีฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบ ซึ่งคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งสารก่อการอักเสบและสารที่กระตุ้นการสร้างหลอดเลือด รวมทั้งกระตุ้นกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการแสดงออกของ matrix metalloproteinases

Phytother Res 2016;30:112-9.