ฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของเพชรสังฆาต

การศึกษาฤทธิ์ต้านข้ออักเสบของสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมน้ำ (hydroalcoholic extract) จากต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis ) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด 2% v/v formaldehyde ขนาด 0.1 มล. และ complete Freund's adjuvant (CFA) ขนาด 0.1 มล. ที่บริเวณอุ้งเท้าด้านหลังของหนู พบว่าสารสกัดมีผลลดการบวมของข้อที่เกิดจากการเหนี่ยวนำทั้ง 2 แบบได้ โดยขนาด 200 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ยังลดระดับของ Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) ลดภาวะ oxidative stress และลดการแสดงออกของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและการสร้างหลอดเลือดใหม่ ได้แก่ Interleukin (IL)-1β, IL-6, Tumor necrosis factor receptor 1 (TNF-R1), Vascular endothelial growth factor (VEGF) และเอนไซม์ matrixmetalloproteinases (MMP-3 และ MMP-9) ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังโดยให้สัตว์ทดลองกินสารสกัด พบว่าขนาดของสารสกัดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่ามากกว่า 2 ก/กก. และไม่พบอาการผิดปกติของหนู เมื่อให้สารสกัด ขนาด 1,000 มก. ต่อเนื่องนาน 28 วัน

J Ethnopharmacol 2015;175:346-55.