ฤทธิ์ขจัดรังแคของตะไคร้หอม (Cymbopogon flexuosus )

การศึกษาผลของน้ำมันตะไคร้หอมซึ่งมีฤทธิ์ต้านยีสต์ที่เจริญได้ดีบนไขมัน (lipophilic yeasts) และเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค โดยศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครคนไทย 30 คน อายุ 20-60 ปี ที่มีอาการของการเกิดรังแคอยู่ที่ระดับ 3 เมื่อวัดด้วย D-Squame® scale โดยแบ่งอาสามัครออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผม (Hair Tonic) ที่ผสมน้ำมันตะไคร้หอม 5, 10 และ 15% ตามลำดับ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลการขจัดรังแคในวันที่ 7 และ 14 ของการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม 5, 10 และ 15% มีผลลดการเกิดรังแคได้ ในวันที่ 7 (33, 75 และ 51% ตามลำดับ) และขจัดรังแคได้ดีขึ้น ในวันที่ 14 (52, 81 และ 74% ตามลำดับ) และไม่เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการข้างเคียงใดๆ จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม 10% มีประสิทธิภาพในการขจัดรังแคได้ดีที่สุด

Forsch Komplementmed 2015;22:226-9