ผลของสตีวีโอไซด์ในการต้านเบาหวาน

สตีวีโอไซด์จากใบหญ้ามีผลต่อน้ำตาลในเลือดในหนูที่เป็นเบาหวานชนิด Type 2 ซึ่งเป็น ชนิดที่ปัญหาด้านการหลั่งอินซูลิน และกลูคากอน และการทำงานของอินซูลิน พบว่าสเตียวี- โอไซด์ให้ผลลดน้ำตาลในหนูที่เป็นเบาหวาน เมื่อตรวจด้วยวีธี glucose tolerance และเพิ่มการ ตอบสนองต่ออินซูลิน ปริมาณglucagon ลดลง สำหรับในหนูปกติสตีวีโอไซด์เพิ่มปริมาณอินซูลิน แต่ไม่ทำให้ปริมาณ glucagon เปลี่ยนแปลง จึงสรุปได้ว่าสตีวีโอไซด์มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยเพิ่มปริมาณอินซูลิน แต่ทำให้ปริมาณกูลคากอนคงที่ในหนูที่เป็นเบาหวาน น่าจะนำไป พัฒนาต่อเป็นยารักษาเบาหวาน

Phytomedicine 2002;9:9-14