ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย

ในการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba L.)นอกจากต้องกำหนดปริมาณสารสำคัญคือ flavones glycosides และ terpene actones แล้วต้องกำหนดปริมาณของสารที่เป็นพิษ คือ ginkgolic acidsต้อไม่เกิน 5 ppm การศึกษาเพื่อยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids โดยนำส่วนทิ้งจากกระบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย ซึ่งเป็นส่วนที่สารกลุ่ม alkylphenols ส่วนใหญ่ถูกสกัดทิ้งมาเตรียมเป็นแฟรกชั่นต่างๆ และประเมินความเป็นพิษต่อตัวอ่อนของไก่ด้วยวิธี hen’s egg test (HET) แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 16 % และ biflavones 6.7 % เป็นขนาดที่ทำให้ ตัวอ่อนของไก่ตายจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) = 33 ppm แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 58 % และ biflavones < 0.02 % มีค่า LD50 = 64 ppm ส่วนแฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 1 % และ biflavones 16 % มีค่าความเป็นพิษต่ำคือมีค่า LD50 = 4,540 ppm การศึกษานี้ยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids และชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบอื่น เช่น biflavones มีผลเสริมความเป็นพิษนั้น

Phytomedicine 2001; 8(2): 133-8