ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเถาวัลย์เปรียง

การทดสอบผลของสารสกัด 50 % แอลกอฮอล์จากลำต้นเถาวัลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb.) Benth.) ต่อ peripheral blood mononuclear cells (PBMC) ที่ได้จากอาสาสมัครปกติ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าใน PBMCที่ได้จากอาสาสมัครปกติ สารสกัดมีผลเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ที่ความเข้มข้น 10 นาโนกรัม/มล. ถึง 5 ไมโครกรัม/มล. และผลนี้ลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มเป็น 100 ไมโครกรัม/มล. สารสกัดเพิ่มการทำงานของ natural killer (NK) cells ที่ความเข้มข้น 10 นาโนกรัม/มล. ถึง 10 ไมโครกรัม/มล. และผลลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มเป็น 100 ไมโครกรัม/มล. นอกจากนั้นยังมีผลกระตุ้นการหลั่ง interleukin-2 (IL-2) ที่ความเข้มข้น 100 นาโนกรัม/มล. และ 10 ไมโครกรัม/มล. โดยไม่พบผลนี้ที่ความเข้มข้น100ไมโครกรัม/มล.ผลต่อ PBMC ที่ได้จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีพบว่า สารสกัดในขนาด10มโครกรัม/มล. มีผลเพิ่มการทำงานของ NK cells ในขณะที่ไม่พบผลนี้เมื่อทดสอบด้วยความเข้มข้นอื่นๆ

J Ethnopharmacol 2001; 76: 125-9