ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดรำข้าวในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรม

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (double-blinded randomized controlled trial) ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากรำข้าวด้วยวิธีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต (rice bran supercritical CO2 extract) ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) โดยศึกษาในผู้ป่วยชาย-หญิง จำนวน 50 คน อายุระหว่าง 28-68 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ทาผลิตภัณฑ์บำรุงผมซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดรำข้าว 0.5% ลงบนหนังศีรษะ ในขนาด 8 มล./วัน เป็นเวลา 16 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าสารสกัดรำข้าวมีผลเพิ่มความหนาแน่นและความหนาของเส้นผมในผู้ป่วยชายได้ ขณะที่ในผู้ป่วยหญิงจะเพิ่มแต่ความหนาของเส้นผม และการประเมินจากรูปภาพโดยแพทย์ผิวหนังพบว่า สารสกัดรำข้าวช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผม ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้ สรุปว่าสารสกัดรำข้าวมีศักยภาพในการที่จะใช้รักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมได้

Biol Pharm Bull 2015;38:1856-63.