ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและต้านการเกิดอะมีลอยด์จากใบพญาสัตบรรณ

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) และต้านการเกิดอะมีลอยด์ (Amyloid) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ของส่วนสกัด 8 ชนิด (AS1-AS8) ที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบของพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) พบว่าส่วนสกัดต่างๆ ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซม์แอซิติลโคลีนเอสเตอเรส (acetylcholinesterase) ได้ 60 - 80% และยับยั้งเอนไซม์บิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรส (butyrylcholinesterase) ได้มากกว่า 90% และที่ความเข้มข้น 2 มก./มล. สามารถยับยั้งการเกิดการเกาะกลุ่มกันของเบต้าอะมีลอยด์ (Beta-amyloid aggregation) ได้มากกว่า 70% จึงทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากใบของพญาสัตบรรณ มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและต้านการเกิดอะมีลอยด์ ซึ่งมีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาเป็นสารต้านหรือบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้

Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)