ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษของสาร diallyl disulfide จากกระเทียม

ทดลองป้อนสาร diallyl disulfide (DADS) จากกระเทียมให้แก่หนูแรทขนาดวันละ 50 และ 100 มก./กก. น้ำหนักตัว นานติดต่อกัน 5 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้ตับเกิดการเสียหายด้วยการป้อนสาร carbon tetrachloride (CCl4) ขนาด 2 มล./กก. น้ำหนักตัว เพียงครั้งเดียวพบว่า การป้อนสาร DADS ทั้งสองขนาดสามารถ ป้องกันตับเป็นพิษจากการเหนี่ยวนำด้วย CCl4 ได้ โดยในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์พบว่าสามารถยับยั้งความเสียหายของเนื้อเยื่อเซลล์ตับได้เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดการเสียหายเพียงอย่างเดียว และมีผลลดการทำงานของเอนไซม์ aspartate transaminase (AST) และ alanine transaminase (ALT) ในตับ ลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบและการตายของเซลล์ตับได้แก่ Bax, cytochrome C, caspase-3, nuclear factor-kappaB, I kappaB alpha, tumor necrosing factor-alpha, nitric oxide synthase, cyclooxygenase-2, interleukin-1-beta และ interleukin-6 นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, heme oxygenase-1, NAD(P)H quinine oxidoreductase และ nuclear factor E2 related factor 2 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาร DADS จากกระเทียมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและป้องกันตับเป็นพิษจากการเหนี่ยวนำด้วย CCl4 ได้

Food Chem Toxicol 2014; 63: 174-85.