ฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลม (Aspicularis tetraptera) ของเมล็ดฟักทอง

ป้อนสารสกัดน้ำและเอทานอลจากเมล็ดฟักทอง (Cucurbuta maxima ) ขนาดวันละ 100 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ที่ติดเชื้อหนอนพยาธิตัวกลมชนิด A. tetraptera ตามธรรมชาติ นานติดต่อกัน 7 วัน เปรียบเทียบกับการให้ยาฆ่าพยาธิ ivermectin ผลจากการตรวจนับจำนวนพยาธิในลำไส้ของหนูพบว่า จำนวนพยาธิเฉลี่ยในกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับยา ivermectin กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอล เมล็ดฟักทอง และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำเมล็ดฟักทองมีค่าเท่ากับ 249, 29, 60 และ 107 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละของประสิทธิภาพในการฆ่าพยาธิของยา ivermectin สารสกัดเอทานอลเมล็ดฟักทอง และสารสกัดน้ำเมล็ดฟักทองเทียบกับกลุ่มควบคุมได้เท่ากับ 91, 85 และ 81% ตามลำดับ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมล็ดฟักทองมีฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลมชนิด A. tetraptera ได้

J Pharmacognosy Phytother 2015; 7(9): 189-93.