ความเป็นพิษของสารกลุ่มอัลคิลฟีนอลในใบแป๊ะก๊วย

การเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba  L.) นอกจากต้องกำหนด ปริมาณสารสำคัญคือ flavones glycosides และ terpene lactones แล้ว ยังต้องกำหนดปริมาณสูงสุดของสารเป็นพิษ คือ ginkgolic acids โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) การศึกษาเพื่อยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids ทำโดยนำส่วนที่ทิ้งจากขบวนการเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบแป๊ะก๊วย ซึ่งเป็นส่วนที่สารกลุ่ม alkylphenols ส่วนใหญ่ถูกสกัดทิ้งมาเตรียมเป็นแฟรกชั่นต่างๆ และประเมินความเป็นพิษต่อตัวอ่อนของไก่ แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 16 % และ biflavones 6.7 % มีขนาดที่ทำให้ ตัวอ่อนของไก่ตายจำนวนครึ่งหนึ่ง(LD50) = 33 ppm แฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 58 % และ biflavones ต่ำกว่า 0.02 % มีค่า LD50 = 64 ppm ส่วนแฟรกชั่นที่ประกอบด้วย ginkgolic acids 1 % และ biflavones 16 % มีค่าความเป็นพิษต่ำคือมีค่า LD50 = 4,540 ppm การศึกษานี้ยืนยันความเป็นพิษของ ginkgolic acids และชี้ให้เห็นว่าส่วนประกอบอื่น เช่น biflavones มีผลเสริมความเป็นพิษนั้น

Phytomedicine 2001; 8(2): 133-8