ฤทธิ์ต้านเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis ในปลาของสารฟลาโวนอยด์จากหม่อน

Ichthyophthirius multifiliis หรือเชื้ออิ๊ค (Ich) เป็นเชื้อปรสิตที่ทำให้เกิดโรคจุดขาวในปลาน้ำจืดและทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้ออิ๊คของสาร Kuwanon G และ Kuwanon O ซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่แยกได้จากเปลือกรากหม่อนในหลอดทดลองพบว่า Kuwanon G และKuwanon O ที่ความเข้มข้น 2 มก./มล. มีผลฆ่าเชื้อในระยะตัวเต็มวัย (theronts) ได้ 100% และมีค่าความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อร้อยละ 50 (EC50) เท่ากับ 0.8±0.04 มก./มล. สารทั้งสองที่ขนาด 0.125, 0.25, 0.5 และ 1 มก./มล. ยังมีผลช่วยลดการติดเชื้ออิ๊คในปลาเฉา (grass carp) ได้ ซึ่งในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร Kuwanon G และ Kuwanon O ในปลาเฉา พบว่าขนาดของสารที่ทำให้ปลาตายร้อยละ 50 (LC50) เท่ากับ 38.0±0.82 และ 26.9±0.51 มก./ล. ตามลำดับ จะเห็นว่าขนาดที่ทำให้ปลาตาย (LC50) มีค่าประมาณ 50 และ 35 เท่าของความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้ออิ๊คร้อยละ 50 (EC50) ดังนั้นขนาดของสารที่ใช้จึงมีความปลอดภัยสำหรับปลา สรุปว่าสาร Kuwanon G และ Kuwanon O จากเปลือกรากหม่อน มีศักยภาพในการที่จะนำมาใช้ควบคุมโรคจุดขาวในปลาได้

J Agric Food Chem 2015;63:1452-9.