ผลการลดไขมัน LDL ของเทียนเกล็ดหอยในเด็กและวัยรุ่น

การศึกษาผลของเทียนเกล็ดหอย (psyllium) ในเด็กและวัยรุ่นที่มีระดับคอเลสเตอรอลไม่สูงมากจนถึงระดับปานกลาง (mild-to-moderate hypercholesterolaemia) จำนวน 51 คน อายุ 6-19 ปี โดยก่อนเริ่มการทดลอง ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับอาหารไขมันต่ำตามโปรแกรม National Cholesterol Education Program Step 2 เพื่อปรับสภาพ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันต่ำเสริมด้วยเทียนเกล็ดหอยขนาด 7 ก.ต่อวัน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับเซลลูโลส โดยจะผสมผงเทียนเกล็ดหอยหรือเซลลูโลสกับน้ำหรือน้ำผลไม้ ดื่มในตอนเช้าและบ่าย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ได้รับเทียนเกล็ดหอยจะมีระดับของคอเลสเตอรอลรวมและ LDL ในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยยอมรับได้ในกลิ่น รสชาติ และลักษณะ และเนื้อสัมผัสของเทียนเกล็ดหอย และไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย โดยมีเพียง 1 ราย ที่มีอาการท้องอืด แสดงว่าเทียนเกล็ดหอยมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในการใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น

British J Nutr2015;113:134-41.