ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบมะกอกฝรั่ง

ทดลองป้อนสารสกัด 80% เอทานอลใบมะกอกฝรั่งขนาดวันละ 200 และ 400 มก/กก. ให้แก่หนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานโดยการเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin ขนาด 40 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง นาน 8 สัปดาห์พบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลใบมะกอกฝรั่งทั้งสองขนาดมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) โดยช่วยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน insulin receptor substrate 1 และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในขบวนการอักเสบในเนื้อเยื่อตับและไขมันได้แก่ tumor necrosing factor α, interleukin-6 และ interleukin-1β ซึ่งโปรตีนดังกล่าวจะไปมีผลยับยั้ง insulin receptor substrate 1 ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลใบมะกอกฝรั่งยังมีผลลดระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นเบาหวาน ผลจากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าใบมะกอกฝรั่งมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยยับยั้งการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้

Nutr Res 2014; 34(5): 450-7