การรับประทานน้ำทับทิมสดมีผลทำให้ภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น และลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาแบบ randomize clinical trial ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 85 คน เป็นชาย 40 คน และหญิง 45 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 37 – 60 ปี เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 50 คน อายุระหว่าง 30– 60 ปี ทำการเจาะเลือดหลังจากงดน้ำและอาหาร 12 ชั่วโมง จากนั้นดื่มน้ำคั้นเมล็ดทับทิมสด ขนาด 1.5 มล./กก. น้ำหนักตัว และเจาะเลือดซ้ำที่ 1 และ 3 ชม. หลังได้รับน้ำคั้นเมล็ดทับทิมสด วัดระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะดื้ออินซูลิน และการทำงานของเบต้าเซลล์ โดยระหว่างนี้กลุ่มทดลองจะงดน้ำและอาหาร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ดื่มน้ำคั้นเมล็ดทับทิม ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและภาวะดื้ออินซูลินลดลง ส่วนการทำงานของเบต้าเซลล์ดีขึ้น ทั้งนี้พบว่าผลของน้ำคั้นเมล็ดทับทิมจะไม่ขึ้นกับเพศของผู้ป่วย และฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารจะลดลงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมาก แต่ทั้งนี้น้ำคั้นเมล็ดทับทิมไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ผลของน้ำคั้นเมล็ดทับทิมยังขึ้นกับระดับน้ำตาลในเลือดก่อนดื่มอีกด้วย หากระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งสูง ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดจะให้ผลน้อยกว่า จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำคั้นเมล็ดทับทิมอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องการผลการวิจัยอื่นสนับสนุนเพิ่มเติม

Nutritional Research 2014;34:862-7.