ผลของสารสกัดจากลูกใต้ใบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา midazolam

การศึกษาผลของสารสกัด 70% เอทานอลจากลูกใต้ใบต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา midazolam (ยานอนหลับชนิดหนึ่ง) ในกระต่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กระต่ายได้รับยา midazolam ขนาด 10 มก./กก. ทางปาก เพียงครั้งเดียว และช่วงที่ 2 ซึ่งห่างจากช่วงแรก 7 วัน ให้สารสกัดลูกใต้ใบ ขนาด 500 มก./กก. ทางปาก วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน และครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 ให้สารสกัด 1 ชั่วโมง ก่อนได้รับยา midazolam พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีผลทำให้ค่าต่างๆ ได้แก่ ความเข้มข้นสูงสุดของยาในพลาสมา เวลาที่ระดับยาในพลาสมามีค่าสูงสุด พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นของยากับเวลาที่ให้ยา และค่าครึ่งชีวิตของยามีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกระต่ายที่ได้รับยา midazolam เพียงอย่างเดียว แสดงว่าสารสกัดลูกใต้ใบมีผลยับยั้งเมตาบอลิซึมของยา midazolam ในกระต่าย โดยอาจจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของยา midazolam ดังนั้นการรับประทานลูกใต้ใบร่วมกับยาที่เกิดเมตาบอลิซึมโดย CYP3A4 อาจมีผลทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มสูงขึ้น จนเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ จึงควรระมัดระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในกลุ่มนี้กับสมุนไพรลูกใต้ใบ

Songklanakarin J Sci Technol 2014;36 (5):547-53.