ผลในการลดน้ำหนักของชาผู่เอ๋อในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนลงพุง

การศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนลงพุงชายและหญิง จำนวน 70 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดชาผู่เอ๋อ (Puerh tea) ขนาด 500 มก. (1 แคปซูล มีสารสกัดชาผู่เอ๋อเท่ากับ 333 มก.) ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับชาหลอก พบว่าน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดชา มีแนวโน้มลดลง แม้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับชาหลอก และในการศึกษาแยกกลุ่มตามเพศ พบว่าผู้ป่วยเพศชายที่ได้รับสารสกัดชา จะมีน้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกายจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่สารสกัดชาผู่เอ๋อไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) อย่างมีนัยสำคัญ จะเห็นว่าจากงานวิจัย ชาผู่เอ๋อมีผลในการลดน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโดยเฉพาะเพศชายที่เป็นโรคอ้วนลงพุงได้ ดังนั้นการรับประทานสารสกัดจากชาผู่เอ๋อ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมน้ำหนักตัว

Phytother Res 2014;28:1096-1101.