ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากไหมข้าวโพด

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสาร maysin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม flavone glycoside ที่แยกได้จากยอดเกสรตัวเมียของข้าวโพด (Zea mays L.) หรือที่เรียกว่าไหมข้าวโพด (corn silk) ในเซลล์สมองของมนุษย์ (human neuroblastoma) ชนิด SK-N-MC ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ขนาด 200 ไมโครโมลาร์ พบว่าสาร maysin ขนาด 5 – 50 มคก./มล. สามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร H2O2 ได้ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ และลดการหลั่งสาร lactate dehydrogenase (LDH) ซึ่งสารดังกล่าวจะเกิดการหลั่งเมื่อเซลล์ถูกทำลาย สาร maysin สามารถลดระดับของ intracellular reactive oxygen species (ROS) และยับยั้งการย่อยเอนไซม์ poly (ADP-ribose) polymerase (PARP cleavage) โดยประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ทั้งหมดจะขึ้นกับขนาดที่ให้ นอกจากนี้สาร maysin ยังยับยั้งการถูกทำลายของ DNA และยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptosis จากการเหนี่ยวนำด้วยสาร H2O2 ได้อย่างชัดเจน และการให้เซลล์ได้รับสาร maysin เป็นเวลา 2 ชม. ก่อนการเหนี่ยวนำด้วยสาร H2O2 ยังสามารถเพิ่มการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) และ heme oxygenase (HO) ด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร maysin จากไหมข้าวโพดมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองจากการถูกทำลายด้วยสาร H2O2 ผ่านกลไกในการต้านอนุมูลอิสระ

Life Sciences 2014;109:57-64.