ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดประจำเดือนจากน้ำมันหอมระเหยของเทียนข้าวเปลือก

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized parallel-group clinical trial เปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาอาการปวดของน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือก (Fennel drop 2%) และยาแก้ปวดประจำเดือน mefenamic acid ในเด็กนักเรียนหญิงจำนวน 59 คน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี และมีอาการปวดประจำเดือนในระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (n = 29) รับประทาน Fennel drop 2% จำนวน 25 หยด (1 มล. มีสาร anethole 15.5 มก.) และกลุ่มที่ 2 (n = 30) รับประทานยา mefenamic acid ขนาด 250 มก. ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับสารทดสอบทุกๆ 6 ชม. โดยนักเรียนจะเริ่มได้รับสารทดสอบเมื่อมีอาการปวดประจำเดือน และการทดสอบจะใช้ระยะเวลาในช่วงที่อาสาสมัครมีรอบเดือน จำนวน 2 รอบ จากผลการทดลองพบว่ายา mefenamic acid และ Fennel drop 2% มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดไม่แตกต่างกัน แต่มีการรายงานเรื่องกลิ่นและรสชาติที่ไม่น่ายอมรับของน้ำมันหอมระเหยจากนักเรียนจำนวน 20 คน และมี 1 คนรายงานว่ามีประจำเดือนออกมามากกว่าปกติ แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือน แต่อาจต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของกลิ่นและรสชาติต่อไป

Iran J Nurs Midwifery Res 2013;18(2):128-32.