การศึกษาความเป็นพิษของตำรับยาจันทน์ลีลา

การศึกษาความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลาในหนูแรท โดย ป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากตำรับยาจันทน์ลีลา ขนาด 5,000 มก./กก. น้ำหนักตัว แบบครั้งเดียว พบว่าไม่ก่อให้เกิความเป็นพิษแก่สัตว์ทดลอง ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำให้หนูตาย และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายใน เมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยป้อนสารสกัดจันทน์ลีลาขนาด 600, 1,200 และ 2,400 มก./กก. ต่อเนื่องกัน 90 วัน พบว่าสารสกัดจันทน์ลีลาทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ และไม่พบความแตกต่างกันของน้ำหนักตัว น้ำหนักอวัยวะภายใน รวมถึงไม่มีผลต่อค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีในเลือด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจันทน์ลีลา กลุ่มควบคุม และ satellite group (หนูที่ได้รับสารสกัดจันทน์ลีลาครบ 90 วัน และเลี้ยงต่อไปจนถึงวันที่ 118) แสดงให้เห็นว่าตำรับยาจันทน์ลีลาไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษทั้งการให้แบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังในสัตว์ทดลอง

Afr J Tradit Complement Altern Med 2013;10(1):128-33