เทคนิคการปรับปรุงชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของสารเคอร์คูมินเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง

สารเคอร์คูมินจากขมิ้นมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการรักษาโรคและอาการต่างๆ แต่ชีวประสิทธิผล (bioavailability) หรือสัดส่วนของสารที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะเป็นตัวพาสารไปสู่บริเวณที่ออกฤทธิ์ ของสารเคอร์คูมินยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เนื่องจากสารเคอร์คูมินมีความสามารถในการละลายในน้ำที่ต่ำ การศึกษาครั้งนี้จึงทดสอบนำสารเคอร์คูมินรวมตัวกับอนุภาคนาโนซิลิกาเพื่อปรับปรุงให้มีการละลายดีขึ้นส่งผลให้สารที่จะเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น โดยทำการวัดการรวมตัวของสารเคอร์คูมินกับอนุภาคนาโนซิลิกาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscope, TEM) และ thermogravimetric analysis (TGA) (เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความเสถียรของวัตถุโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน) สำหรับการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าสารเคอร์คูมินเมื่อรวมตัวกับอนุภาคนาโนซิลิกาแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งเมื่อทดสอบกับเซลล์มะเร็ง HeLa และเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติ จึงสรุปได้ว่าการรวมตัวกันของสารเคอร์คูมินกับอนุภาคนาโนซิลิกาจะช่วยให้ชีวประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการต้านเซลล์มะเร็งของสารเคอร์คูมินดีขึ้น ซึ่งจะมีความน่าสนใจในการนำไปพัฒนาเพื่อเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป

J Agric Food Chem 2013 ; 61(40) : 9632