ฤทธิ์ของสารอัลฟ่า-แมงโกสติน ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA polymerase, topoisomerase และยับยั้งเซลล์มะเร็งในคน

สารอัลฟ่า-แมงโกสติน และสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมังคุด 5 ชนิด ได้แก่ 3-isomangostin, xanthone, 9,10-anthraquinone, 9-anthracenecarboxylic acid และ anthracene มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ DNA (DNA polymerase ; pol) และยับยั้งเซลล์มะเร็งในคน โดยสารอัลฟ่า-แมงโกสตินมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DNA polymerase ได้มากที่สุด ซึ่งค่าความเข้มข้นในการยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ) มีค่าเท่ากับ 14.8 - 25.6 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้สารอัลฟ่า-แมงโกสติน ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการตัดสาย DNA หรือ DNA topoisomerase (topos I และ II) ซึ่งค่า IC50) มีค่าเท่ากับ 15.0 และ 7.5 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ และสารอัลฟ่า-แมงโกสตินยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในคน (human colon HCT116 carcinoma) ซึ่งค่าความเข้มข้นที่ทำให้เซลล์ตายครึ่งหนึ่ง (LC50) มีค่าเท่ากับ 18.5 ไมโครโมลาร์ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ topos ภายในเซลล์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ระยะ G2/M และเหนี่ยวนำให้เซลล์ตาย จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารอัลฟ่า-แมงโกสตินสามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งคาดว่าเกิดจากฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ DNA โดยสาสารถยับยั้งเอนไซม์ topos มากกว่าเอนไซม์ pols ซึ่งสารอัลฟ่า-แมงโกสตินน่าจะพัฒนาใช้เป็นยาต้านมะเร็งได้

Food Chem Toxicol 2013;59:793-800