ฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของปัญจขันธ์

การทดสอบฤทธิ์ลดการอักเสบและยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ของสารสกัดเมทานอล สารสกัดเอ็น-บิวทานอลจากส่วนเหนือดินและสารที่แยกได้จากปัญจขันธ์ ได้แก่ 3,5-dihydroxyfuran-2(5H)-one (1), rutin (2), kaempferol 3-O-rutinoside (3), (23S)-21β-O-methyl-3β,20ζ-dihydroxy-12-oxo-21,23-epoxydammar-24-ene-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl(1→2)][β-D-glucopyranosyl(1→3)]-α-L-arabinopyranoside (4) และ 23β-H-3β,20ζ-dihydroxy-19-oxo-21,23-epoxydammar-24-ene-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl(1→2)][β-D-xylopyranosyl(1→3)]-α-L-arabinopyranoside (5) พบว่าสารสกัดเมทานอล สารสกัดเอ็น-บิวทานอล และสาร 1 - 5 ความเข้มข้น 10 และ 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ลดการอักเสบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยยับยั้งการแสดงออกของ interleukin (IL)-1β, IL-6 และเอนไซม์ cyclooxygenase-2 นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดเมทานอล สารสกัดเอ็น-บิวทานอล สาร 2 และ 3 ความเข้มข้น 1 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งมีหน้าที่ย่อยแป้งและน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ๆ ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคส เมื่อถูกยับยั้งจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ โดยสารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์แรงที่สุด ขณะที่สาร 1, 4 และ 5 ไม่มีผล

Food Chemistry 2013;141:3606-13.