สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ

หลังจากทำให้หนูขาวเป็นมะเร็งตับด้วยการให้กินสาร เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีน (N-nitrosodiethylamine, NDEA) นาน 20 สัปดาห์แล้ว จึงให้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบ ( Phyllanthus amarus Schum. ) ในขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตาย พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งตับโดยมีอายุเฉลี่ย 52.2 + 2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเฉลี่ย 33.7 + 1.6 สัปดาห์ สารสกัดลูกใต้ใบยังมีผลลดค่าทางชีวเคมีอื่นๆ เช่น ลดระดับเอนไซม์แกมม่า-กลูตามิล ทรานสเปปทิเดส ( gamma-glutamyl transpeptidase) ในซีรัม ลดระดับเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอรเรส ( glutathione S-transferase) และลดระดับสารกลูตาไทโอน (glutathione) ในเนื้อเยื่อตับ

J Ethnopharmacol 2000; 73: 215-9