ฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli ของน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน

น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) สกัดด้วยวิธีกลั่นระเหยด้วยไอน้ำ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธี Gas Chromatography พบว่า น้ำมันจากใบขมิ้นชันมีสารเคมีกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์อยู่มาก แต่น้ำมันเหง้าขมิ้นชันมีสารประกอบกลุ่ม เซสควิเทอร์ปีนส์ และเซสควิเทอร์ปีน คีโตน เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ น้ำมันจากใบและเหง้าขมิ้นชัน แสดงฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli สารพันธุ์ MTCC-443 มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ (Minimum inhibition concentrations, MICs) เท่ากับ 15.62 และ 125 ไมโครลิตร ต่อ มิลลิลิตร ตามลำดับ การศึกษาความคงตัวของน้ำมัน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ฆ่าเชื้อ เมื่อเก็บน้ำมันไว้นานกว่า 36 เดือน และเมื่อให้ความร้อนกับน้ำมันที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง น้ำมันจากใบขมิ้นชันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเชื้อ E. coli คือ มีลักษณะเซลล์ยาวขึ้น กลายเป็น filamentous form

Indian Drugs 2001;38(3):106-111