ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหัวผักกาด

ทดลองให้สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาด (Raphanus sativus Linn.) ในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (IDDM) และหนูขาวแรกเกิดอายุ 2 วัน ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) ด้วย streptozocin โดยให้กินในขนาด 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ทุกวันตอนเช้านาน 4 และ 6 สัปดาห์ตามลำดับ เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน แต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่า สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาดมีผลลดน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานต่อกลูโคส ( glucose tolerance) ในหนูที่เป็นเบาหวานกลุ่ม IDDM สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาดให้ผลลดน้ำตาลในเลือดได้น้อยกว่าอินซูลิน และการให้ร่วมกันมีผลลดประสิทธิภาพของอินซูลิน ในขณะที่เมื่อให้ aminoguanidine ร่วมกับอินซูลินไม่แสดงผลดังกล่าว ในหนูที่เป็นเบาหวานกลุ่ม NIDDM สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาดให้ผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได้มากกว่า glibenclamide

Indian Drugs 2000; 37(9) : -