ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งในเซลล์เยื่อบุเต้านมของสาร diallyl trisulfide จากกระเทียม

การทดลองในเซลล์เยื่อบุเต้านม MCF-10A เมื่อให้สาร diallyl trisulfide จากกระเทียม ความเข้มข้น 6 และ 60 ไมโครโมลาร์ ก่อนหรือพร้อมกันกับการเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งด้วยสารก่อมะเร็ง benzo(a)pyrene (BaP) พบว่าสาร diallyl trisulfide ความเข้มข้น 6 และ 60 ไมโครโมลาร์ จะยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์ได้ 71.1% และ 120.8% ตามลำดับ สาร diallyl trisulfide ความเข้มข้น 60 ไมโครโมลาร์ ที่ให้ก่อนการเหนี่ยวนำด้วยสาร BaP จะลดการเปลี่ยนระยะของวัฏจักรเซลล์ในระยะ G2/M และลดจำนวนเซลล์ในระยะ S ขณะที่เมื่อให้พร้อมกับสาร BaP จะมีผลเพิ่มจำนวนเซลล์ในระยะ G1 นอกจากนี้สาร diallyl trisulfide ยังมีผลยับยั้งการเกิด reactive oxygen species และการแตกหักของ DNA แสดงว่าสาร diallyl trisulfide จากกระเทียม มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งเต้านมในหลอดทดลองได้

Food Chem Toxicol 2012;50:2524-30.