ฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอของสารสกัด curcuminoids จากขมิ้นชัน

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากขมิ้นชัน 13 ชนิด ที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลและแยกด้วยวิธี chromatographic fraction โดยทำการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยการนำสารสกัดทั้ง 13 ชนิดเติมลงในเซลล์ 293T cells (human embryonic kidney cells) ที่ถูกใส่ยีนของเอนไซม์ neuraminidase ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 และ H9N2 แล้ว ขนาด 10 ไมโครลิตร ก่อนนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวด้วยชุดตรวจสอบ 4-MU-NANA (Sigma, M8639) ผลจากการทดลองพบว่าสารสกัดทั้ง 13 ชนิด (สารสกัด1-3 เป็นสารสกัดที่พบใหม่ และสารสกัด 4-13 เป็นสาร curcuminoids) มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ neuraminidase ของไวรัสทั้งสองสายพันธุ์ โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ร้อยละ 50 (IC50) ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1 และ H9N2 อยู่ที่ 60.18±0.64 - 40.17±0.79 มค.ก./มล. และ 3.77±0.75 - 31.82±1.33 มค.ก./มล. ตามลำดับ และพบว่าสารสกัดที่ 4 5 และ 13 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแสดงออกของเอนไซม์ neuraminidase จากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 (wild type) และ oseltamivir-resistant novel H1N1 (H274Y mutant สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา oseltamivir) อีกด้วย ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารสกัด curcuminoids จากขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่ชนิดเอได้

Food. Chem. 2012; 134: 21-8