การศึกษาทางคลินิกถึงศักยภาพของเห็ดหลินจือในการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ

การศึกษาในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง (systolic blood pressure 130-150 mmHg, diastolic blood pressure 85-100 mmHg, คอเลสเตอรอลรวมมากกว่า 232 มก./ดล.) จำนวน 23 คน ทำการศึกษาแบบสุ่มและข้ามกลุ่มเปรียบเทียบกับยาหลอก นานทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ (ช่วงละ 4 สัปดาห์ รวมช่วงหยุดพัก) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (1 แคปซูลมีสารสกัดเห็ดหลินจือ 360 มก. เท่ากับ 1.44 กรัม/วัน) กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน และทำการสับกลุ่ม พบว่าสารสกัดเห็ดหลินจือไม่มีผลต่อน้ำหนักร่างกาย ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต และเซลล์เม็ดเลือดขาว แต่พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเห็ดหลินจือมีภาวะการดื้อหรือต่อต้านอินซูลินต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในเลือดในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาหลอกไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีดังกล่าว และการรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือค่อนข้างปลอดภัยไม่พบอาการข้างเคียงใดๆที่ผิดปกติ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือน่าจะมีศักยภาพต่อผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือเมตาบอลิกซินโดรมในการลดไขมัน และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ

British Journal of Nutrition 2012;107:1017-27.