ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากเปลือกมะตูม

เมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกมะตูม ขนาด 200 และ 400 มก./กก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 30 วัน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือด ระดับของ glycosylated hemoglobin (HbA1c) เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), glucose-6-phosphatase และ fructose-1,6-bisphosphatase จะลดลง ส่วนระดับของอินซูลิน โปรตีนรวมเอนไซม์ hexokinase และไกลโคเจนในเลือดจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับสารสกัด โดยหนูเบาหวานที่ได้รับสารสกัดขนาด 400 มก./กก. มีค่าต่างๆ ใกล้เคียงกับหนูเบาหวานที่ได้รับยา glibenclamide นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลทำให้เบต้าเซลล์ในหนูที่เป็นเบาหวานสามารถแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งสารสำคัญในเปลือกมะตูมที่ออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด คือ aegelin และ lupeol

Food Chem Toxicol 2012;50:1667-74.