ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรท

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่มแอลคาลอยด์จากกัญชาเทศ (alkaloid extract from Leonurus heterophyllus; LHAE) โดยฉีดสาร LHAE เข้าทางช่องท้องของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดด้วยวิธีผูกเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง (middle cerebral artery occlusion) ในขนาด 3.6, 7.2 และ 14.4 มก./กก. พบว่า สารสกัด LHAE ในขนาด 7.2 และ 14.4 มก./กก. สามารถลดความผิดปกติภายในสมองรวมทั้งบริเวณที่เสียหายจากภาวะขาดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับเอนไซม์ myeloperoxidase ลดลงเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด LHAE ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ภาวะอักเสบและความเสื่อมของสมอง และสารสกัด LHAE ในขนาด 14.4 มก./กก. ยังสามารถลดระดับของ Nitric oxide ซึ่งเป็นสารที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบด้วย อีกทั้งกระบวนการตายของเซลล์สมอง (nerve fiber) ที่เกิดขึ้นยังลดลงเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัด LHAE ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัด LHAE อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาภาวะสมองขาดเลือดได้

Phytomedicine 2011;18:811 - 8