การศึกษาความปลอดภัยของยาเม็ดจากสารสกัดตำรับเบญจกูล

การศึกษาความปลอดภัยของยาเม็ดจากสารสกัดตำรับเบญจกูล โดยนำตำรับยาเบญจกูลที่ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง และขิง มาสกัดด้วย 95% เอทานอล แล้วทำเป็นยาเม็ดสำเร็จรูป ทดลองในอาสาสมัครชายหญิง จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รับประทานยาเม็ด ขนาด 100 มก. และขนาด 200 มก. วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เป็นเวลา 14 วัน พบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานของตับ ไต ระดับไขมัน และค่าทางโลหิตวิทยาของอาสาสมัครมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง มีเพียงบางรายที่เกิดอาการปวดแสบท้องหลังรับประทานยา สรุปได้ว่ายาเม็ดจากสารสกัดตำรับเบญจกูล ทั้ง 2 ขนาด มีความปลอดภัยในการใช้

ธรรมศาสตร์เวชสาร 2554;11(2):195-202.