ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 (non-obese diabetic mice) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว ขนาด 0.025%, 0.125% และ 0.3125% ในอาหาร เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับกรดเออร์โซลิก (ursolic acid) ขนาด 0.5 ก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว แสดงว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนู สารโพลีแซคคาไรด์มีผลลดขนาดของม้ามที่โต ยับยั้งการสร้าง TNF-α และ IL-6 และลดอัตราส่วนของการหลั่งไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่อไซโตไคน์ที่ต้านการอักเสบ (IL-6/IL-10) ในเซลล์ม้าม ลดการแสดงออกของอัตราส่วนของยีนที่ควบคุมการสร้างไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่อไซโตไคน์ที่ต้านการอักเสบ TNF--α/IL-10 และ IL-6/IL-10 ในตับ โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากรดเออร์โซลิก แสดงว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวสามารถต้านการอักเสบในม้ามและตับของหนูที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 ได้ โดยควบคุมการแสดงออกของยีนที่สร้างไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบและต้านการอักเสบ

Food Chem Toxicol 2011;129:245-52.