ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร curcumin

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง heme oxygenase-1(HO-1)/carbon monoxide (CO) system และ lipid peroxidation ต่อการทำงานของตับและเอนไซม์ nitric oxide synthase-2 (NOS-2) โดยฉีดสาร curcumin เข้าทางช่องท้องของหนูแรทในขนาด 100 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนที่หนูจะได้รับสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ พบว่าสาร curcumin ทำให้ระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) ในเลือดลดลง ซึ่ง ALT และ ASTเป็นเอนไซม์ที่บ่งชี้ว่าตับถูกทำลาย ในขณะเดียวกัน กระบวนการ lipid peroxidation ก็ลดลงด้วย ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้พบว่าสาร curcumin ทำให้ระดับ HO-1 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า แต่ทำให้ NOS-2 ลดลง 4.1 เท่า จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร curcumin ออกฤทธิ์ปกป้องเซลล์ด้วยกลไกการปรับ CO/NO pathways

Fitoterapia 2011;82:786-91