สารคาทีชินในชาช่วยป้องกันการเกิดภาวะความผิดปกติของผนังหลอดเลือด และต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้ที่สูบบุหรี่

การศึกษาในผู้ชายที่สูบบุหรี่จำนวน 30 คน ที่มีประวัติในการสูบบุหรี่ 20 มวน/วัน นาน 1 ปี หรือมากกว่า และมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับเครื่องดื่มที่ไม่มีสารคาทีชิน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับกลาง (80 มก./วัน) กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับสูง (580 มก./วัน) นาน 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับสูงมีการตอบสองต่ออะเซตทิลโคลีน (acethylcholine) เพิ่มขึ้นทำให้การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อวัดภายหลังจากการดื่มชาไป 2 ชม. 1 และ 2 สัปดาห์ ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ ไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับสูงจะเพิ่มสารไนตริออกไซด์ในกระแสเลือด และลดระดับสารอนุมูลอิสระ เช่น dimethylarginine, malondealdehyde, C-reactive protein เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้ป้องกันการเกิดภาวะความผิดปกติของผนังหลอดเลือด และต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในระดับสูงสามารถป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในผู้ที่สูบบุหรี่ได้โดยไปเพิ่มระดับไนตริออกไซด์และลดระดับสารอนุมูลอิสระในกระแสเลือด

Circulation Journal 2010;74:578-87.