ผลของสารคาทีชินในชาต่อร่างกาย

การศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานระดับกลางจำนวน 182 คน อายุระหว่าง 18 - 55 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 24 - 35 กก./ม2 ไขมันในร่างกายมากกว่า 25% รอบเอวมากกว่า 85 ซม.สำหรับผู้ชาย และไขมันในร่างกายมากกว่า 30% รอบเอวมากกว่า 80 ซม. สำหรับผู้หญิง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มต้องบริโภคเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในชาเป็นส่วนประกอบ 2 มื้อ/วัน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานเครื่องดื่มควบคุมทั้ง 2 มื้อ (มีปริมาณสารคาทีชิน 30 มก. และสารคาเฟอีน 10 มก./วัน) กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานเครื่องดื่มควบคุม 1 มื้อ และอีก 1 มื้อให้รับประทานเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในปริมาณสูง (มีปริมาณสารคาทีชิน 458 มก. และสารคาเฟอีน 104 มก./วัน) กลุ่มที่ 3 ให้รับประทานเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในปริมาณสูงทั้ง 2 มื้อ (มีปริมาณสารคาทีชิน 886 มก. และสารคาเฟอีน 198 มก./วัน) นาน 90 วัน พบว่าในกลุ่มที่ 3 ที่รับประทานเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในปริมาณสูงทั้งสองมื้อรอบเอวลดลง 1.9 ซม. และน้ำหนักร่างกายลดลง 1.2 กก. ในขณะที่กลุ่มที่ 2 น้ำหนักร่างกายลดลง 0.7 กก. จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในชาปริมาณสูงทั้งสองมื้อสามารถลดระดับไขมันในร่างกายบริเวณหน้าท้องในผู้ที่มีน้ำหนักร่างกายเกินมาตรฐานระดับกลางได้

Obesity 2010;18(4):773-9.