พิษวิทยาของสารสกัดเมล็ดลูกซัดในหนูเม้าส์

การศึกษาความเป็นพิษของสารสก้ดน้ำที่ทำให้แห้งด้วยความเย็นของเมล็ดลูกซัดในหนูเม้าส์เพศเมียที่ตั้งครรภ์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้ป้อนน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 และ 3 ป้อนสารสก้ดน้ำที่ทำให้แห้งด้วยความเย็นของเมล็ดลูกซัด ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก.วัน ตามลำดับ วันละ 1 ครั้ง จนกว่าหนูจะคลอด พบว่าในหนูเพศเมียที่ตั้งครรภ์ไม่พบความผิดปกติ หรือความเป็นพิษใดๆ แต่สารสก้ดน้ำที่ทำให้แห้งด้วยความเย็นของเมล็ดลูกซัด ทั้งขนาด 500 และ 1,000 มก./กก.วัน มีผลต่อตัวอ่อน (ลูกหนู) ในท้องโดยเพิ่มอัตราการตาย ความพิการ ความผิดปกติของตัวอ่อน ลดน้ำหนักร่างกาย และขนาดของตัวอ่อนอย่างชัดเจนใน 28 วัน หลังคลอด จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดน้ำที่ทำให้แห้งด้วยความเย็นของเมล็ดลูกซัด ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก.วัน มีความเป็นพิษที่เป็นอันตรายต่อตัวอ่อนของหนูเม้าส์อย่างชัดเจน

J Ethnopharmacol 2010;131;321-5.