ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและต้านการเกิดออกซิเดชั่นของผลหม่อนในหนูแรทที่ไขมันในเลือดสูง

การศึกษาในหนูแรท 48 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ไม่มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด HDL (high density lipoprotein) และ LDL (low density lipoprotein) ไตรกลีเซอไรด์ ทั้งในเลือดและในตับ ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงผสมกับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหาร ระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ไตรกลีเซอไรด์ ลดลงทั้งในเลือดและในตับ ส่วนระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนขนาด 5% และ 10% ลงในอาหารทั้งอาหารปกติ และอาหารที่มีไขมันสูง ระดับสารอนุมูลอิสระ (TBARS) ลดลงทั้งในเลือดและตับ ในขณะที่เอนไซม์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (superoxide dismutase และ glutathione peroxidase) สูงขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดแห้งด้วยความเย็นของผลหม่อนสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ไตรกลีเซอไรด์ เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในหนูที่มีไขมันในเลือดสูงได้ และยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย

Food and Chemical Toxicology 2010;48:2374-9.