ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ของน้ำมันจากดอกมะลิ

การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ (Jasminum sambac  L., Oleaceae) ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) ของอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 40 คน โดยในกลุ่มทดสอบ จะทาน้ำมันมะลิ 20%w/w ในน้ำมันเมล็ดอัลมอน ขนาด 1 มล. ลงบนผิวบริเวณท้องของอาสาสมัคร ในขณะที่กลุ่มควบคุม จะทาเพียงน้ำมันเมล็ดอัลมอน เป็นเวลา 20 นาที แล้วตรวจวัดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure (SBP)) ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure (DBP)) ชีพจร (pulse rate (PR)) ความอิ่มตัวของออกซิเจนในโลหิต (blood oxygen saturation (BOS)) อัตราการหายใจ (breathing rate (BR)) และอุณหภูมิของผิวกาย จากผลการทดลองพบว่าการทาน้ำมันจากดอกมะลิมีผลกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ โดยทำให้ SBP, DBP, BR และ BOS เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการนวดด้วยน้ำมันจากดอกมะลิมีผลกระตุ้นพฤติกรรมและความรู้สึกของอาสาสมัคร โดยทำให้อาสาสมัครเกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและตื่นตัวมากกว่าก่อนนวดน้ำมัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำมันจากดอกมะลิที่ใช้ในสุวคนธบําบัด (aromatherapy) มีฤทธิ์ในการกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกของร่างกาย และช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010;8(2):27