ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเปล้าใหญ่

สาร labdane diterpenoids 3 ชนิด ได้แก่ 2-acetoxy-3-hydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene , 3-acetoxy-2-hydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene และ 2,3-dihydroxy-labda-8(17),12(E)-14-triene ซึ่งได้จากสารสกัดเฮกเซนของเปลือกต้นเปล้าใหญ่( Croton oblongifolius Roxb. ) แสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกของมนุษย์ โดยสารชนิดที่1 และ 2 มีความจำเพาะต่อเซลล์เนื้องอกแต่มีฤทธิ์น้อยกว่าสารชนิดที่ 3 ซึ่งอาจเป็นผลจากโครงสร้าง monoacetylation ของสารชนิดที่ 1และ2 เกิดพันธะ hydrogen กับเซลล์เนื้องอกทำให้มีความจำเพาะมากกว่าแต่แสดงฤทธิ์ได้น้อยกว่า

Phytochemistry 2001 ; 56 : 103-7