น้ำส้มคั้นช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

การศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 5 คน อายุ 58 ± 9.2 ปี แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง โดยในระยะที่ 1 ( Phase 1) ให้ผู้ป่วยงดรับประทานส้มและผลิตภัณฑ์จากส้มทุกชนิดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และในระยะที่ 2 (Phase 2) ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำส้มคั้นวันละ 500 มล. ติดต่อกันนาน 30 วัน จากการตรวจวัดค่าชีวเคมีในเลือดก่อนและหลังการทดลอง พบว่าการรับประทานน้ำส้มคั้นช่วยลดปริมาณน้ำตาล, คอเลสเตอรอลรวม, low density lipoprotein และ high sensitive C reactive protein ในเลือดของผู้ป่วยลง โดยไม่ส่งผลต่อค่าชีวเคมีอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง จะเห็นได้ว่าการรับประทานน้ำส้มคั้นช่วยปรับปรุงระดับไขมันในร่างกาย ซึ่งอาจมีผลช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

International Conference “Thai Fruits-Functional Fruits” THAIFEX-World of Food Asia 2010 July 1-2 2010, Bangkok Thailand