ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลดความดันโลหิตในผลไม้ไทย

เมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลของมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) ทุเรียน (พันธุ์หมอนทอง) เงาะ (พันธุ์โรงเรียน) และกล้วย (พันธุ์หอมทอง) ให้หนูแรทก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยทำให้เกิดความเครียดโดยการแช่ในน้ำ กินในขนาด 500 มก./กก. พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) ทุเรียน (พันธุ์หมอนทอง) เงาะ (พันธุ์โรงเรียน) และกล้วย (พันธุ์หอมทอง) สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 42, 55, 39 และ 58% ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลของมะม่วง ทุเรียน เงาะ และกล้วย ขนาด 100 มก./กก. สามารถลดความดันเฉลี่ยของหลอดเลือดแดงได้ 30, 53, 50 และ 21% ตามลำดับ การศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดเอทานอลของมะม่วง ทุเรียน เงาะ และกล้วย ขนาด 500 มก./กก. และ 100 มก./กก. สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร และลดความดันหลอดเลือดแดงในหนูแรทได้ตามลำดับ

International Conference “Thai-Fruits-Functional Fruits” THAIFEX World of Food Asia 2010,July 1-2 2010,Bangkok,Thailand