การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของผักคราดหัวแหวน

การศึกษาเบื้องต้นถึงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดส่วนแอลกอฮอล์ น้ำและสารสกัดส่วนน้ำเดือดของส่วนต่างๆ ของผักคราดหัวแหวน( Spilanthes acmella Murr.) พบว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ของดอกและก้าน สารสกัดน้ำของดอกใบและก้านรวมทั้งสารสกัดส่วนน้ำเดือดของใบสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus โดยมีความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ดังนี้ 186 , 201 , 42 , 120 , 275 และ 5 mg/ml ของสารสกัดแต่ละส่วนตามลำดับ และพบว่าสารสกัดส่วนแอลกอฮอล์ของดอกและก้านสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Beta-Streptococcus group A (Streptococcus pyogenes ) โดยมีความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้คือ 23 และ 100 mg/ml ของสารสกัดแต่ละส่วนตามลำดับ

Thai Journal of Phytopharmacy 2000 ; 7(1 ) : 13