ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในพลาสมาของสารสกัดเมธานอลจากรากขลู่ในหนูขาวปกติ และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน โดยวิธี glucose tolerance test พบว่าสารสกัดขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม สามารถลดระดับน้ำตาลในพลาสมาของหนูปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่เวลา 90 นาทีหลังการป้อนน้ำตาลหรือ 120 นาทีหลังการป้อนสารสกัด ส่วนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin สารสกัดรากขลู่ไม่สามารถลดน้ำตาลในเลือดในพลาสมาได้ สรุปได้ว่าสารสกัดเมธานอลจากรากขลู่มีฤทธิ์อ่อนในการลดน้ำตาลในพลาสมาในหนูปกติและไม่มีฤทธิ์ในหนูเบาหวานหลังการป้อนสารสกัดทางปากเพียงครั้งเดียว การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นในหนูขาวและหนูถีบจักร พบว่าสารสกัดมี LD50 มีค่ามากกว่า 10 กรัม/กิโลกรัม การตรวจเบื้องต้นทางพฤกษเคมีพบว่าสารสกัดมีสารพวก polyphenolic เป็นองค์ประกอบ

Thai Journal of Phytopharmacy 1999 ; 6(2) : 18