ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของชะเอมจีน

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารกลุ่มฟีนอลิกที่แยกจากชะเอมจีน ( Glycyrrhiza uralensis Fisch. ) พบว่าสารประกอบ 2 ชนิดคือ 8-(gamma,gamma-dimethylallyl )-wighteone และ 3-(gamma-dimethylallyl)-kievitone แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ methicillin-resistant S.aureus ( MRSA ) และ methicillin-sensitivity S.aureus ( MSSA ) ด้วยความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สาร licochalcone A , gancaonin G , isoangustone A , glyasperins C และ D , glabridin , licoricidin , glycycoumarin และ licocoumarone แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ MRSA โดยความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อคือ 16 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนั้นยังพบว่าสาร licoricidin เมื่อให้ร่วมกับ oxacillin มีผลลดการดื้อยาของเชื้อ MRSA ต่อ oxacillin

Chem Pharm Bull 2000 ; 48(9) : 1286-92