ฤทธิ์ต้านเชื้อ Vibrio cholerae ของมะนาวฝรั่ง

การทดลองฤทธิ์ของมะนาวฝรั่ง ( Citrus limon ( L. ) Burm.F. ) ต่อเชื้ออหิวาต์ ( Vibrio cholerae 01 biotype Eltor serotype Inaba tox+ ) โดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อขนาด 102 , 104 , 106 และ 108 CFU/mL พบว่าน้ำมะนาวเข้มข้นและน้ำมันหอมระเหยสามารถยับยั้งเชื้อได้ในทุกขนาดความเข้มข้นของเชื้อ เปลือกผลสดและแห้งสามารถยับยั้งเชื้อในขนาด 102 , 104 และ 106 CFU/mL เมื่อทดลองโดยใช้เชื้อขนาด 108 CFU/mL พบว่าน้ำคั้นสดที่ทำให้เจือจางลง 10-2 สามารถยับยั้งเชื้อได้ในเวลา 5 นาที เมื่อเจือจางลง 2 x 10-3 สามารถยับยั้งเชื้อได้ในเวลา 15 นาที และเมื่อเจือจางลง 10-3 ยับยั้งเชื้อได้ในเวลา 30 นาที

Biol Pharm Bull 2000 ; 23 (10 ) : 1235-38